นศ. ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฯ ได้รับรางวัลดีเด่นประกวดนำเสนอปริญญานิพนธ์ซึ่งจัดโดยสมาคม คอนกรีตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558

เนื้อความข่าว