นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ภาควิชาฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภทกำลังอัดตามเป้าหมาย

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. นายก้องกิจ พุมมา
  2. นายสิทธิชัย พรมสี
  3. นายสุรเกียรติ เจียมศรีพงษ์
  4. นายปรัชญา มะหะหมัด
  5. น.ส.ณัฐวดี ทองยืน   โดยมี รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร และดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา