เกี่ยวกับภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง ตั้งอยู่อาคาร 45 จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทำวิจัยของภาควิชาฯ ในปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาฯได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาฯ ได้มีการย้ายที่ทำการไปประจำอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 89 เพื่อเป็นการขยายพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ทางวิศวกรรมโยธาในสาขาต่างๆ ทั้งสิ้น 20 คน

พันธกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีหน้าที่จัดการศึกษาและผลิตบัญฑิตด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาชีพ ศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาแก่สังคม รวมถึงการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม

ปรัชญา

ความรู้ควบคู่คุณธรรม

คำขวัญ

จริยธรรม นำวิศวกร

เป้าประสงค์

ผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณสมบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน บริหารเป็น เน้นมนุษยสัมพันธ์