ประวัติภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาฯ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ตั้งอยู่อาคาร 45
BB-27017 (1)            BB-27054

พ.ศ. 2526

ภาควิชาฯ ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง โดยมีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต : อส.บ. (สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง) รองรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา

พ.ศ. 2537

ปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เป็นครั้งแรก และได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พ.ศ. 2544

ปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ใน 4 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร และวัสดุวิศวกรรมโยธา ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง : วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารขั้นต้น จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ

พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) ใน 4 แขนงวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก

พ.ศ. 2558

ภาควิชาฯ ได้มีการย้ายที่ทำการไปประจำอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 89
 
tumblr_nxhoiu1DsQ1t4deqso1_1280
 
 

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  1. อาจารย์บุญยิ่ง สอนศรี ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2531-2539
  2. อาจารย์วิศิษฏ์ ประทุมสุวรรณ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2539-2544
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก ประภาสัจจะเวทย์ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2544
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2544-2546
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2546-2547
  6. อาจารย์ชาญณรงค์ คูณทวีเทพ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2547-2549
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ อนันต์ธนกุล ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2550-2551
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2551-2553
  9. อาจารย์ ดร.กวิน ตันติเสวี ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2553-2557
  10. อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน

 

 สามสิบปี (2527-2556) กับ STT-CE ที่ สจพ. ถึง มจพ.

บทความจากหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยอาจารย์บุญยิ่ง สอนศรี และอาจารย์บัญชา สุปรินายก ผู้ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Download (PDF, 261KB)