ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมโยธา เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. โยธา) หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 (เต็ม 4.00)
 • โดยมีแขนงวิชาดังต่อไปนี้
  – วัสดุวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Materials)
  – วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร (Construction Engineering And Management)
  – วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering)
  – วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
  – วิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)
  – วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำ (Environmental and Water Resource Management Engineering)*

  หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ แขนงวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานก่อสร้าง (Non-Thesis Program) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จัดการเรียนการสอนภาคค่ำ เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา และสภาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต