ระดับปริญญาตรี (วศ.บ. โยธา)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. โยธา)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคระเหนือ ได้เปิดการเรียการสอนในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ ปี พศ. 2537 เป็นต้นมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา) เปิดรับผู้ที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และระบบโควต้าเรียนดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังมีการรับนักศึกษาสำหรับภาคสมทบพิเศษโดยใช้คะแนนสอบประมวลผลกลาง โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา โดยมีเนือหาของหลักสูตรโดยย่อดังต่อไปนี้
 

Download (PDF, 331KB)


“Download คำอธิบายรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน”


 

แผนการศึกษา

Download (PDF, 42KB)