ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ (ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา)

3ณัฐวุฒิ

โทรศัพท์

02-5552000           ต่อ 8620-8629

อีเมลล์

nuttawut.t@eng.kmutnb.ac.th

การศึกษา

  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

  1. Piyawat Foytong, Anat Ruangrassamee, Panitan Lukkunaprasit, Nuttawut Thanasisathit “Behaviours of reinforced-concrete building under tsunami loading” The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering,2015
  2. ณพล อยู่บรรพต และณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์กำลังอัดของดินคาโอลิไนท์ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย” การประชุมวิชาการครุศาสตร์ุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6, 2556
  3. Lukkunaprasit, P., Ruangrassamee, A., Stitmannaithum, B., Chintanapakdee, C., and Thanasisathit, N. (2010). “Calibration of tsunami loading on a damaged building”. Journal of Earthquake and Tsunami 4(2), pp. 105-114.
  4. Lukkunaprasit, P., Ruangrassamee, A. and Thanasisathit, N. (2009). “Tsunami loading on buildings with openings”. The International Journal of the Tsunami Society 28(5), pp. 303-310.
  5. Lukkunaprasit, P., Thanasisathit, N. and Yeh, H. (2009). “Experimental verification of FEMA P646 tsunami loading”. Journal of Disaster Research 4(6), pp. 410-418.