ดร.มรุพัชร จำนงค์วงศ์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

3มรุพัชร

โทรศัพท์

02-5552000           ต่อ 8620-8629

อีเมลล์

marupatch.j@eng.kmutnb.ac.th

การศึกษา

  • วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D.(Process and Environmental Engineering) INSA de Toulouse, France

ผลงาน

  1. Kasidit Phanpa, Rawadee Dammee, Kritchart Wongwailikhit, Sermpong Sairiam, Marupatch Jamnongwong and Pisut PainmanakulStudy of Gas Absorption by Hollow Fiber Membrane Contactor in Terms of Physical Properties and Mass Transfers” 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, May 27-28, 2015, Chiang Mai, Thailand, 2015
  2. Rewadee Dammee, Passaworn Warunyuwong, Nawaporn Thaphet, Kritchart Wongwailikhit, Kasidit Phanpa, Prajak Sastaravet, Narapong Hongprasith, Nattawin Chawaloesphonsiya, Marupatch Jamnongwong and Pisut PainmanakulEffect of Gas Sparger and Plastic Media on Mass Transfer and Hydrodynamic Parameters in Airlift ReactorThe 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2015), 2 – 5 November 2015, Bangkok, Thailand, 2015