นายอุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต (หัวหน้าภาควิชาฯ)

3อุทัยฤทธิ์

โทรศัพท์

02-5552000           ต่อ 8620-8629

อีเมลล์

uthairith.r@eng.kmutnb.ac.th

การศึกษา

  • อส.บ.(เทคโนโลยีโครงสร้าง), มจพ.
  • M.Eng.(Infrastructure Planning and Management), AIT

ผลงาน

  1. ณพล อยู่บรรพต และอุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต “ผลกระทบของเถ้าลอยแม่เมาะต่อพฤติกรรมการบวมตัวของดินบวมตัวที่ถูกบดอัด” การประชุมวิชาการครุศาสตร์ุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6, 2556
  2. พิจิตร เจียมวรางกูร และ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาตผลกระทบของสัดส่วนผสมคอนกรีตที่มีต่อการสึกกร่อนในน้ำเสียชุมชน” การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 – 23 ตุลาคม 2556, จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย