รศ. ดร.พิทยา แจ่มสว่าง (ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายบัณฑิตศึกษา)

3พิทยา

โทรศัพท์

02-5552000           ต่อ 8620-8629

อีเมลล์

pitthaya.j@eng.kmutnb.ac.th

การศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
 • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
 • D.Eng.(Geotechnical Engineering), AIT

ผลงาน

 1. Pitthaya Jamsawang, Naphol Yoobanpot, Panich Voottipruex,Pornkasem Jongpradist “Three-Dimensional Numerical Analysis of a DCM Column-Supported Highway Embankment” Computers and Geotechnics(In press), 2015
 2. Pitthaya Jamsawanga, Phermphorn Boathong, Warakorn Mairaing and Pornkasem Jongpradist “Undrained Creep Failure of a Drainage Canal Slope Stabilized with Deep Cement Mixing Columns” Landslides,2015
 3. Pitthaya Jamsawang, Panich Voottipruex, Pornkasem Jongpradist, and Dennes T. Bergado “Parameters Affecting the Lateral Movements of Compound Deep Cement Mixing Walls by Numerical Simulations and Parametric Analyses” Acta Geotechnica, 2015
 4. Pitthaya Jamsawang, Panich Voottipruex,Phermphorn Boathong, Warakorn Mairaing, Suksun Horpibulsuk “Three-dimensional numerical investigation on lateral movement and factor of safety of slopes stabilized with deep cement mixing column rows” Engineering Geology,2015
 5. Pitthaya Jamsawang, Panich Voottipruex, Suksun Horpibulsuk “Flexural Strength Characteristics of Compacted Cement-Polypropylene Fiber Sand” J.Mater.Civ.Eng., 2014
 6. Panich Voottipruex and Pitthaya Jamsawang “Characteristics of expansive soils improved with cement and fly ash in Northern Thailand” Geomechanics and Engineering, 2014
 7. Phermphorn Boathong,Pitthaya Jamsawang,Warakorn Mairaing “Lateral Movement of Slope Stabilized with DCM Column Rows” Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE ), 2014
 8. Piti Sukontasukkul and Pitthaya Jamsawang “Use of steel and polypropylene fibers to improve flexural performance of deep soil–cement column” Construction and Building Materials, 2012
 9. Panich Voottipruex, Taweepong Suksawat, Dennes.T. Bergado and Pitthaya Jamsawang “Numerical simulations and parametric study of SDCM and DCM piles under full scale axial and lateral loads” Computers and Geotechnics, 2011
 10. Panich Voottipruex, Dennes T. Bergado, Taweepong Suksawat, Pitthaya Jamsawang and William Cheang “Behavior and Simulation of Deep Cement Mixing (DCM) and Stiffened Deep Cement Mixing (SDCM) Piles under full Scale Loading” Soils and Foundations, 2011
 11. Pitthaya Jamsawang, Dennes T. Bergado, and Panich Voottipruex “Field behavior of stiffened deep cement mixing piles” Proceedings of Institution of Civil Engineers-Ground Improvement, 2011
 12. สยาม แกมขุนทด, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย และ พิทยา แจ่มสว่าง “ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2558
 13. พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์ และสันชัย อินทพิชัย “การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2557
 14. ณพล อยู่บรรพต,พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์ และสันชัย อินทพิชัย “การประเมินพฤติกรรมการบวมตัวของดินและการแก้ปัญหาด้วยซีเมนต์และเถ้าลย” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2556