รศ. ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร (ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพ)

3มาโนช

โทรศัพท์

02-5552000           ต่อ 8620-8629

อีเมลล์

manote.s@eng.kmutnb.ac.th

การศึกษา

  • อส.บ.(เทคโนโลยีโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • M.Eng.(Structural Engineering), AIT
  • Ph.D.(Civil Engineering Materials), University of British Columbia, Canada

ผลงาน

  1. Hiroshi Higashiyama/Manote Sappakittipakorn/Kiyoshi Yamauchi/Osamu Takahashi “Effectiveness of Ceramic Waste As Fine Aggregate in Mortar” New Developments in Structural Engineering and Construction, 2013
  2. Hiroshi Higashiyama, Kiyoshi Yamauchi, Manote Sappakittipakorn, Masanori Sano,Osamu TakahashiA visual investigation on chloride ingress into ceramic waste aggregate mortars having different water to cement ratios” Construction and Building Materials 40, 2013
  3. Kittipoom Rodsin/Manote Sappakittipakorn/Piti Sukontasukkul “Seismic Performance Enhancement of Non-ductile RC Columns using Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC)” Advanced Materials Research, 2013
  4. Manote Sappakittipakorn/Kittipoom Rodsin/Piti Sukontasukkul “Post-Crack Performance of SFRC Column under Quasi-Static Laterally Cyclic Loading-Preliminary Study” 1st International Conference in Concrete Sustainability, Tokyo, Japan, May 27, 2013