รศ. ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล (ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ)

3สุพรชัย

โทรศัพท์

02-5552000           ต่อ 8620-8629

อีเมลล์

supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th; s_utainarumol@yahoo.co.th; paul@kmutnb.ac.th

การศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
 • M.Eng.(Transportation Engineering), AIT
 • Ph.D.(Transportation Engineering),Vanderbilt U., USA

ผลงาน

 1. Tithiwach T., Kunihiro K., Supornchai U., and Piyapong J.”The Impact of Public Transport Subsidy on Social Inclusion: The Case of Free Train Policy in Thailand”, Proceedings of EASTs, Eastern Asia Society for Transportation Studies (EAST) Conference 2015, 2015.
 2. เสาวลักษณ์ เดชชูไชยและสุพรชัยอุทัยนฤมล. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง: กรณีศึกษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20, 2558.
 3. นิรันดร์ จันทร์ชม และสุพรชัยอุทัยนฤมล. “การศึกษาความแตกต่างระหว่างความเร็วขณะขับขี่และความเร็วที่ใช้ออกแบบถนนทางหลวง: กรณีศึกษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20, 2558.
 4. Tithiwach T., Supornchai U.”Distribution and Impacts of Public Transport Subsidy: The Case of Free Train Policy in Thailand”, The 20th National Convention on Civil Engineering, 2015.
 5. Kanyaphat N., Supornchai U.”Case Study the Value of the Equipment Installed at Rural Road Safety Network”, The 3rd NEU National and International Conference, North Eastern University, 2015.
 6. Picheth S., Supornchai U.”A Study on Properties of Crushed Rock Containing Fly Ash Geopolymer for Maintenance Roadwork”, The 3rd NEU National and International Conference, North Eastern University, 2015.
 7. Wisut K., Supornchai U. “The Study on the Cost-effectiveness of Accident Counter-measure: A Case Study on Highways”, The 3rd NEU National and International Conference, North Eastern University, 2015.
 8. โสภณ วีระวัฒนยิ่งยง, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้รถไฟฟ้าของผู้ใช้รถยนต์ที่อยู่อาศัยในเขตชานเมือง กรณีศึกษา สายบางใหญ่ – บางซื่อ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 2557
 9. ภุชพงศ์ คำวะเนตร, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 2557
 10. ภัทรพล สีดอกบวบ, สุพรชัย อุทัยนฤมล, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 2557
 11. สรยุทธ วงษ์ช่างหล่อ, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การใช้รถไฟฟ้า   ขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 2556
 12. พลศรี ประเสริฐพรรณ, สุพรชัย อุทัยนฤมล, การวิเคราะห์ความแปรผันของตัวแปรด้านการจราจรที่เกิดจากสัดส่วนของประเภทยานพาหนะในพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 2556
 13. สุพรชัย อุทัยนฤมล, พลศรี ประเสริฐพรรณ , การวิเคราะห์การจัดการจราจรในพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 2555
 14. ภานุมาส เรืองทิพย์, สุพรชัย อุทัยนฤมล, , การใช้หินฝุ่นแทนทรายในงานรองถนนคอนกรีตภายใต้ มาตรฐานที่ ทล.-ม.211/2533, การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,     5 ต.ค. 2555
 15. สุรชัย อัมภวาสุวรรณ, สุพรชัย อุทัยนฤมล , การเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางหลวง (Speed  Profile  of  Work  Zone  on Highway), การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3, 2554
 16. สุรชัย อัมภวาสุวรรณ, สุพรชัย อุทัยนฤมล , พฤติกรรมผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการรับรู้การเตือนบริเวณ   สถานที่ก่อสร้างบนทางหลวง, การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 2555
 17. ชิษณุพงศ์ เกตุแก้ว, สุพรชัย อุทัยนฤมล, อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , การศึกษาประเมินเครื่องมือตรวจวัดความแน่นของวัสดุงานทางในห้องปฏิบัติการ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 2554
 18. สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปกรณ์ เกตุแย้ม , การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งสถานีแม่สำหรับบริการก๊าซ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 2553