ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาและทำการทดลองเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการไหลของน้ำ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชลศาสตร์(Hydraulic) และวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulics Engineering)ประกอบด้วยการศึกษาการไหลในทางระบายเปิดการไหลผ่านฝายน้ำล้น การไหลผ่านท่อและรูระบายแรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนโมเมนตัมของน้ำรวมถึงเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบต่างๆ เป็นต้น

HydraLab 1

HydraLab 2

HydraLab 3