งานวิจัยและบริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรมโยธา และการศึกษาวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการบริการงานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา โดยภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง
  • ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติวิศวกรรมขนส่งและสิ่งแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์สำหรับวิศวกรรมสำรวจ
  • Plaxis 2D และ 3D สำหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี