งานบริการวิชาการ

ขั้นตอนการขอรับการทดสอบวัสดุของภาควิชาฯ

  1. ผู้ขอรับการทดสอบเขียนหรือนำใบสั่งจ้างนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯที่เพื่อลงทะเบียนงานทดสอบวัสดุ (วันปัจจุบัน)
  2. เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ออกใบสลิปสีน้ำตาล/ขาว เพื่อให้ผู้ขอรับการทดสอบนำไปชำระเงิน แผนกการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อาคาร 81 ชั้น 2
  3. แผนกการเงิน(คณะฯ) ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) ให้กับผู้ขอรับการทดสอบ
  4. ผู้ขอรับการทดสอบนำใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) มาให้กับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เพื่อนำไปทำสำเนาแนบกับใบสั่งจ้าง
  5. ผู้ขอรับการทดสอบนำใบสั่งจ้างและตัวอย่างที่จะทำการทดสอบไปส่งให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของภาควิชาฯ ที่ชั้น 1 เพื่อทำการทดสอบ
  6. หลังจากทดสอบแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่เทคนิคนำใบสั่งจ้างมาให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เพื่อจัดพิมพ์ผลทดสอบ (พร้อมตรวจทาน และแก้ไข)
  7. ผลทดสอบที่พิมพ์เสร็จ จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่เทคนิค อาจารย์ผู้ทดสอบ และ หัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามรับรอง
  8. เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ตรวจสอบการชำระเงินของผู้ขอรับการทดสอบ
  9. ผู้ขอรับการทดสอบมารับผลทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์

กระบวนการทดสอบวัสดุจะดำเนินเสร็จสินภายใน 7 วันทำการ
หมายเหตุ : กรณีที่รับผลทดสอบดิบ หรือต้องการส่งผลทดสอบทางไปษณีย์ ทางภาควิชาคิดค่าจัดส่ง EMS 40 บาท ชำระที่ภาควิชาฯ ทางผู้ขอรับการทดสอบจักต้องชำระเงินทันทีในวันที่นำตัวอย่างวัสดุเข้ามารับการทดสอบ

ราคาการทดสอบคอนกรีต

Download (PDF, 123KB)

ราคาการทดสอบเหล็ก

Download (PDF, 84KB)

ราคาการทดสอบดิน

Download (PDF, 145KB)

ราคาการทดสอบกระเบื่องและอิฐ

Download (PDF, 139KB)

ราคาการทดสอบคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

Download (PDF, 101KB)