เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง
จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทำวิจัยของภ
าควิชาฯ ในปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาฯได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
และเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันภาควิชาฯ
มีคณาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ทางวิศวกรรมโยธา ทั้งสิ้น 19 คน

พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีหน้าที่จัดการศึกษาและผลิตบัญฑิตด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิ
ชาชีพ
ศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธา
แก่สังคม รวมถึงการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม

การจัดการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา)
เปิดรับผู้ที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และระบบโควต้าเรียนดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
นอกจากนั้นยังมีการรับนักศึกษาสำหรับภาคสมทบพิเศษโดยใช้คะแนนสอบประมวลผลกลาง
โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา)
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมโยธา
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. โยธา) หรือ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา)
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 (เต็ม 4.00)
โดยมีแขนงวิชาดังต่อไปนี้
– วัสดุวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Materials)
– วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร (Construction Engineering And Management)
– วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering)
– วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
– วิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
แขนงวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา)
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)
และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานก่อสร้าง (Non-Thesis Program)
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จัดการเรียนการสอนภาคค่ำ
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา และสภาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรม
โยธา และการศึกษาวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา โดยภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
– ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง
– ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต
– ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
– ห้องปฏิบัติวิศวกรรมขนส่งและสิ่งแวดล้อม
– ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
– อุปกรณ์สำหรับวิศวกรรมสำรวจ
– Plaxis 2D และ 3D สำหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ผลงานของนักศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ สะพานเหล็กจำลอง การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา
2550
– รางวัลชมเชย การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2551 และครั้งที่ 4 ประจำปี
พศ. 2553
– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ประจำปี พศ. 2557
– รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปี พศ. 2557
ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร 02-555-2000 ต่อ 8620-29
โทรสาร 02-587-4337