ติดต่อ

โทร +66 2555 2000 ต่อ 8620-29
โทรสาร  +66 2587 4337
Email: ce@eng.kmutnb.ac.th
Facebook messenger: cekmutnb

สถานที่ตั้ง

อาคาร 89 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800