ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมโยธา
เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. โยธา) หรือ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา)
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 (เต็ม 4.00)

Share This Course