ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา)
เปิดรับผู้ที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และระบบโควต้าเรียนดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
นอกจากนั้นยังมีการรับนักศึกษาสำหรับภาคสมทบพิเศษโดยใช้คะแนนสอบประมวลผลกลาง
โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

Share This Course