เจ้าหน้าที่ธุรการ

General Service Officer

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Finance and Accouting Officer

นายช่างเทคนิค

Technician

พนักงานบริการ