เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทำวิจัย ในปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันภาควิชามีคณาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทางวิศวกรรมโยธา ทั้งสิ้น 20 คน

พันธกิจภาควิชา

พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีดังนี้

  • จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาชีพ
  • ศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาแก่สังคม รวมถึง
  • ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม