วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมการก่อสร้างและบริหาร

วิศวกรรมเทคนิคธรณี

รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต
Assoc. Prof. Naphol Yoobanpot, D.Eng.

รศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต

วัสดุวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมแหล่งน้ำ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม