รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล

 • Assoc. Prof. Supornchai Utainarumol, Ph.D.

Contact Info:

 • supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th
 • +66 2 555 2000 ต่อ 8620-8624
 • Floor 2, Building 89

การศึกษา

 • Ph.D. สาขาวิศวกรรมขนส่งและจราจร, Vanderbilt University (VU), USA, 2541
 • วศ.ม. สาขาวิศวกรรมขนส่งและจราจร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ประเทศไทย, 2535
 • วศ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย , 2532

ความชำนาญ

 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
 • อุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งและจราจร (Traffic Accident)
 • การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
 • การศึกษารูปแบบและประมาณการการเดินทาง (Travel Demand Modeling and Forecasting)
 • การวิเคราะห์ระบบขนส่ง (Transportation System Analysis)
 • การจัดการการจราจร (Traffic Management)

ประวัติการทำงาน – LINK