เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทำวิจัย ในปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันภาควิชามีคณาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทางวิศวกรรมโยธา ทั้งสิ้น 20 คน

พันธกิจภาควิชา

พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีดังนี้

 • จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาชีพ
 • ศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาแก่สังคม รวมถึง
 • ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม

การจัดการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 • ระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา)
  เปิดรับผู้ที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และระบบโควต้าเรียนดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังมีการรับนักศึกษาสำหรับภาคสมทบพิเศษโดยใช้คะแนนสอบประมวลผลกลาง โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา

 

 • ระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. โยธา) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 (เต็ม 4.00) โดยมีแขนงวิชาดังต่อไปนี้
  – วัสดุวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Materials)
  – วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร (Construction Engineering And Management)
  – วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering)
  – วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
  – วิศวกรรมการขนส่ง (Transportation Engineering)

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
  เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. โยธา) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานก่อสร้าง (Non-Thesis Program)
  เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จัดการเรียนการสอนภาคค่ำ เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา และสภาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา

ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรมโยธา และการศึกษาวิจัยต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา โดยภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง
 • ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติวิศวกรรมขนส่งและสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์สำหรับวิศวกรรมสำรวจ
 • Plaxis 2D และ 3D สำหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี

ผลงานนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ สะพานเหล็กจำลอง การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
 • รางวัลชมเชย การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ประจำปี พ.ศ. 2557
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปี พ.ศ. 2557