หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Head of Civil Engineering Department

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Vice-Heads of Civil Engineering Department

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ

Assistant to the Head for Academic Affairs

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

Assistant to the Head for Graduate Studies

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ

Assistant to the Head for Quality Assurance
รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร
Assoc. Prof. Manote Sappakittipakorn, Ph.D.

รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Assistant to the Head for Student Affairs