ศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง

  • Prof. Wannawit Taemthong, Ph.D.

Contact Info:

  • wannawit.t@eng.kmutnb.ac.th
  • +66 2 555 2000 ต่อ 8628-8629
  • Floor 2, Building 89

EDUCATION

  • 2555           Advanced Meditation Teacher Diploma, Willpower Institute
  • 2553           Basic Meditation Teacher Diploma, Willpower Institute
  • 2545           Ph.D. in Civil Engineering, The University of Michigan, Ann Arbor
  • 2538           M.Eng. in Construction Management, Asian Institute of Technology
  • 2536           อส.บ. (โครงสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

CURRICULUM VITAE – LINK

RESEARCH GATE –LINK